is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 53, 1903, no 313-318, 1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelt Zijn zoete glimlach lokt alle harten tot Hem ; en zijn gelaat is zoo vol van bevalligheid en majesteit!

De zondaars te Zl-ka-wei.

In September laatstleden hebben wij eene noveen gehouden ter bekeering der zondaars van Zi-ke-wei. Er waren er niet heel veel: van de 1000 christenen hadden ruim 40 geen Paschen gehouden. Welnu, thans zijn ze bijna allen bekeerd; met de Kerstdagen zijn 35 hunner te biechten gekomen; het Goddelijk Kindje Jesus heett ze tot zich getrokken.

Het oude heidensche hoofd der familie Zi.

Wij hadden de novene tot het Kindje Jesus tevens gehouden voor de bekeering der heidenen , vooral van de familie Zi. En het Goddelijk Kindje is reeds begonnen ons gebed te verhoeren. Een oude heiden van twee en zeventig jaar, met name Zi-lan-ton, hoofd der familie Zi, is kort daarna bekeerd, gedoopt en godvruchtig gestorven.

Hij woonde een paar stappen van het buis der Missionarissen te Zi-ka-wei. Hij werd ernstig ziek, en nu wekte men hem op om christen te worden. Men had aan zijn bed een medaille van het Kindje Jesus van Praag opgehangen, en Onze Lieve Heer werkte zoo krachtig door zijne genade op het hart van den ouden man, dat hij zich gewonnen gaf. «Ik wil het doopsel ontvangen”, zeide hij, «ik wil christen worden zooals onze groote voorvader doctor Paulus Zi-ko-law; en gij (tot zijne kinderen sprekende) moet ook christenen worden en u in de leer laten onderwijzen.” Nadat hij gedoopt was, placht hij herhaaldelijk te verzuchten : c< Jesus, maak mij zalig ; Jesus, maak mij zalig!” En dat zeide hij met zulk eene uitdrukking van geloof, dat de Missionaris er diep door getrolïen werd. Twee dagen daarna stierf hij als een uitverkorene. «Ik sterf gelukkig” , zeide hij , «ik ga in den hemel mijn grooten voorvader gezelschap houden.”