is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 53, 1903, no 313-318, 1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mee; die houdt ook veel van u. Lorenza en Rufino zal ik heel ver wegbrengen , dat zij u niet meer kunnen slaan.

Zij lieten zich gezeggen, stapten aan boord , en kwamen behouden en tevreden te Viedma aan.”

Tot zoover het verhaal van den commissaris. Het was in de maand November 1902, dat de meisjes in het hoofdgesticlit der Missie te Viedma aankwamen, en toevertrouwd werden aan de moederlijke zorg der Zusters van O. L. V. van Bijstand. Zij zagen er erbarmelijk uit, overdekt met blauwe plekken , en deels pas geheelde, en deels nog open wonden ; bleek, treurig en pijnlijk was haar gelaat. Zij schrikten voor het minste, wantrouwden iedereen , en als de Zusters haar liefkoosden, meenden zij dat men haar dreigde kwaad te doen. Maar na verloop van een maand van gedurige kiesche en oplettende zorg, teekenen van oprechte toegenegenheid en kleine geschenken van wege de Zusters, begonnen zij te beseffen , dat er toch ook goede menschen waren, van wie zij geen slaag zouden krijgen, en die er niet op uit waren om haar dood te maken.

Onder de andere meisjes waren er eenige, die de taal der Indianen kenden; dezen brachten haar ook aan het verstand, dat de Zusters verdienden hartelijk bemind te worden , dat bet hare moeders waren. De heide nieuwgekomen werden allengs gewoon, de andere meisjes als hare zusjes aan te zien en lief te hebben.- Maar de namen van Rufino en Lorenza konden zij nooit hooren zonder te verbleeken ; met die namen was iets vei schrikkelijks iets huiveringwekkends voor haar verbonden. Zij droegen nog aan hare ledematen de sporen van de wreedheid dier onmenschen, tijgers in menschen gedaanten.

Heden zijn beiden door bet Doopsel geheiligd ; door christelijk onderwijs en opvoeding is haar hart hervormd ; het is een lust om te z'ien, hoe zij toenemen in leerlust, arbeidzaamheid en deugd. Het zijn geen kleine wilde meisjes meer ;