is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 58, 1908, no 343-348, 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïoowat 117 schoolkinderen In het zomerseizoen zijn er altijd wat minder, omdat de bergen dan te veel aantrekking uitoefenen op degenen die zich de weelde van een uitstapje van eenige maanden kunnen veroorloven. Ook de armenschool is goed bezocht: zij telde 112 kinderen Wij leeren haar de eerste beginselen der mensebelijke kundigheden en vooral met bijzondere zorg de zedelijke en godsdienstige waarheden, om ze te behoeden tegen de gevaren die het leven in de wereld haar kan aanbieden. In onze beide scholen hebben wij ook een tamelijk groot aantal jongetjes beneden de 8 jaar. Het godsdienstonderwijs wordt bun geregeld en met het beste gevolg gegeven door onzen Eerwaarden Heer kapelaan

Op verlangen van Mgr. den Bisschep van Allahabad heeft de provinciale overste der lersche Christelijke Broeders (Frères-Chrétiens) de verschillende scholen van heel het bisdom bezocht en de kinderen nauwkeurig ondervraagd over catechismus, bijbelsche en kerkelijke geschiedenis. Ons kwam de Eerwaarde Broeder verrassen in de maand Mei; hij was over den studieijver onzer leerlingen ten hoogste tevreden; zij deden hem verbaasd staan door de juistheid hunner antwoorden, en gaven hem veel stichting door den eerbied en de godsvrucht waarmede zij hunne gebeden opzegden De lof, ons gebracht, beloonde ons voor onze moeiten en opofferingen.

Twaalf kinderen zijn tot de eerste H. Communie toegelaten, acht en dertig ontvingen het H. Vormsel, en 20 kleine heidenkinderen werden in het klooster gedoopt. Onze verschillende congregatiën zijn in ledental vooruitgegaan : de Kinderen van Maria zijn ten getale van 20. De Eerewacht en de bijzondere godsvrucht tot het H. Hart, de broederschap van O. L. V. van Montligeon voor de zielen in ’t vagevuur zijn ook in bloeiendeu staat. Zij bestaan uit kinderen, dames en heeren, die rondom zicb den got den geur hunner deugden verspreiden. De leden onzer Instelling maken gretig gebruik van de dagen waarop bet Allerh. Sacrament is uitgesteld, om den goddelijken Zaligmaker dank te zeggen voor alle reeds