is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 58, 1908, no 343-348, 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leerlingen minder. Heden is Goddank, de storm voorbij. De kinderen zijn in grooter getal teruggekeerd dan vroeger, om door ons en onze catechisten te worden onderwezen, niet alleen in de menschelijke kundigheden maar, wat oneindig kostbaarder is, ook in de zaken der zaligheid.

Wij tellen op het oogenblik in onze 77 scholen, 2705 jongens en 2171 meisjes. Hieronder zijn niet begrepen 60 kleine kinderen, die de school der Zusters van Karema bezoeken, noch de 40 leerlingen onzer St-Jozefschool. Deze laatste is de gewichtigste van alle, wijl zij bestemd is om ons enderwijzers-catechisten te bezorgen, en indien het God behaagt onze eerste inlandsche priesters.

Verleden jaar vergezelde mij een jeugdig leerling dier school op een reis, welke verscheidene maanden duurde, wijl ik al de missiestaties moest bezoeken. De godsvrucht van dit kind, zijn geduld in het verdragen van de vermoeienissen der reis, zijne nederigheid en zijn toewijding ten mijnen opzichte, overtroffen verre mijne verwachting. Maar wat ik niet minder bewonderde was zijn ijver om den goeden God te doen kennen en beminnen.

Ziehier een voorbeeld onder vele.

Op zekeren keer hielden wij halt bij een dorp, dat nog geheel heidensch is. Geen catechist was er nog in geslaagd daar eenige bekeerlingen te maken. Dat was een buitenkansje voor mijn kleinen seminarist, die niet naliet terstond aan het werk te gaan. Hij begon met de kinderen bijeen te roepen en hun in zijne vrije oogenblik ken van God te spreken ; overal hebben de kleinen gaarne met hem te doen. Tegen den avond zeide hij hun, dat hij ze een gebed ging leeren, hetwelk zij na zijn vertrek moesten bidden om van den goeden God spoedig missionarissen te krijgen, die hen zouden onderwijzen.

Toen begon hij met een onuitputtelijk geduld honderd en honderd malen elk der vragen van het Onze Vader te herhalen, totdat die kinderen ze alleen konden opzeggen.