is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 58, 1908, no 343-348, 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Allen, die deugdzaam willen leven, zegt de H. Paulus, zullen vervolging lijden. Wat voor alle tijden waar is, is zulks misschien nog meer in onzen tijd. Moge het voorbeeld van den kleinen Joachim aan de kinderen den moed inboezemen, den schat des geloofs getrouw te oewaren en aan de volwassenen om zich niet te schamen hun godsdienstplichten te vervullen.

Dit is, bij het eindigen van dezen brief mijn wensch en mijn gebed voor alle edelmoedige leden en weldoeners der H. Kindsheid, kleinen en groeten.

Aanvaardt, Mgr. de gevoelens van eerbied en oprechte dankbaarheid, waarmede ik de eer heb te zijn.

Monseigneur

Uw zeer nederige en dankbare dienaar.

Mare. Chatagnon.

OCEANIË.

Brief van den Eerw. Pater Fastré, van de Congregatie van het H. Hart te Issoudun, missionaris van Engelsch Nieuw-Guinea, aan Mgr. Demimuid, Algemeen Bestuurder van het Genootschap der H. Kindsheid.

Mafulu (Eng. Nieuw-Guinea).

November 1907,

Monseigneur.

Zelden hoeren de lezers uwer annalen over het Vicariaat van Engelsch Nieuw-Guinea spreken. Toch deelt U ons mild van uwe aalmoezen mede. Mgr. de Boismenu gelast mij U daarvoor den oprechsten dank te brengen en U het goede te melden, waartoe gij ons in staat stelt. Oppervlakkig beschouwd, schijnt onze missie niet tot het genootschap der H. Kindsheid te behooren. Wij hebben geen