is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 58, 1908, no 343-348, 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AZIË.

Brief van Zuster Maria van den H. Johannes Chrysostomus, Franciscanes, Missionaris van Maria, van de missie van Zuidelijk Mandcfiourië aan den Algemeenen Bestuurder.

Monseigneur.

’t Is mij een aangename plicht, u eenige bijzonderheden mede te deelen omtrent het werk der H. Kindsheid te Tsjen-toe.

Dank aan de toelage, die u ons welwillend door bemiddeling van Mgr. Dunand hebt bezorgd, hebben wij dit jaar meer kinderen dan gewoonlijk kunnen opnemen. Maar de stad Tsjen-toe is zoo groot en de ellende zoo algemeen, dat wij bij gebrek aan middelen onzen ijver hebben moeten beperken.

Het valt ons hard. Monseigneur, kinderen die men ons wil toevertrouwen, niet te kunnen aannemen.

Soms brengt men ze naar de Protestanten, zoo wij ze niet terstond aannemen, en vele zieltjes ontsnappen ons.

Wij begrijpen zeer goed, dat de behoeften' overal grooter worden ; ook bedanken wij U, Monseigneur, recht hartelijk voor de toelage der 2000 frank, die wij het afgeloopen jaar van U mochten ontvangen.

Wij hopen, dat U ons dezelfde gunst zult blijven verleenen ; want zonder dat, zou het ons ommogelijk zijn, in onze groote noodwendigheden te voorzien.

A

10