is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 58, 1908, no 343-348, 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afschuwelijk offer heeft aangenomen. Deze wreedheid doet u ijzen, niet waar, geliefde kinderen, u die de vreugde eener goede Christen moeder zijt, welke u al hare genegenheid toedraagt en van een vader die u teeder lief heeft. . . Ach, uwe jeugdige harten gevoelen geheel den prijs der weldaad, die u werd geschonken en, ik weet het, gij zijt er recht dankbaar voor. Ik weet ook, dat uwe vurige gebeden dagelijks ten hemel stijgen ten gunste dier ongelukkige heidensche kinderen, dat gij edelmoedig zijt in uwe bijdragen. Dank aan uwe gebeden en aalmoezen hebben wij den troost dagelijks het aantal dier ongelukkigen te zien verminderen. De geschiedenis onzer kleine Indou Rani is er een welsprekend bewijs van.

Men was in de maand Augustus, waarin het feest van O. L. V. Hemelvaart gevierd wordt. Op den namiddag van dat feest heeft hier ook elk jaar ter eere van den H. Jozef een plechtig en treffend feest plaats. Na aan de H. Maagd Maria hunne hulde te hebben bewezen, gaan onze Christenen gewoonlijk naar het vermaarde heiligdom, toegewijd aan den H. jozef om er de bescherming van dier groeten heilige in te roepen. Talrijke pelgrims, van verre gekomen, sluiten zich bij de processie aan.

Het geheele jaar door hebben er pelgrimstochten plaats, maar op den 15 Augustus komen er talrijke pelgrims zoo Christenen als heidenen. Allen komen zich aan de voeten werpen van den machtigen Bruidegom van Maria. Men komt hem voor verkregen gunsten bedanken en nieuwe weldaden afsmeeken. Ook de arme heidenen begeven zich derwaarts, aangetrokken door den luister der Christen feesten.

Gewoonlijk worden hunne harten door de genade getroffen en veler oogen hebben zich in dat heiligdom voor het licht des geloofs geopend.

Dit jaar was het feest veel plechtiger dan naar gewoonte.