is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 59, 1909, no 349-354, 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit do Missiën

AZIË

Brief van den Eerw. Pater Steenackers, Missionaris van de Congregratie van Scheut.

Het werk der H. Kindsheid

Men heeft het werk der H. Kindsheid zoo dikwijls van af den preekstoel en in tijdschriften besproken en behandeld, dat menig lezer of lezeres zich mogelijk afvraagt: is daarover nog iets nieuws te vernemen ? Luistert, lieve lezers en lezeressen.

Onlangs preekte ik over de H. Kindsheid. De pastoor der plaats, een mijner vrienden, zei mij na het sermoen ; „Nog nooit heb ik aldus, en met meer voldoening over het werk der H. Kindsheid hoeren spreken.”

– Hoe dat. Mijnheer Pastoor, vroeg ik hem ?

Vooreerst, antwoordde hij, wijst men over ’t algemeen te veel alleen op de wreedheid der Sineezen ; zooals gij het gedaan hebt is het aan te nemen, omdat gij de bedorvenheid van ’s menschen hart daar ook bij aanhaalt. Ik heb veel gelezen en gehoord van de H. Kindsheid ; maar niemand heef* als gij zoo duidelijk het goed doen uitkomen dat dit Genootschap verricht, door kinderen in stervensge-

A

2