is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 59, 1909, no 349-354, 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het werk der H. Kindsheid.

Door den Eerw. Pater J. B. Steenackers, Missionaris van scheut.

(Vervolg van bladz. 17)

Een Sinees brengt zijn pas geboren dochtertje om het leven, omdat hij daardoor in zijn eigen belang meent te handelen, verblind als hij is door de belachelijke droomerijen der Boedhisten. De groote Boedha, de zachtmoedigheid zelve, die zelfs geen aardworm durfde dooden, bevordert door zijn bespottelijke leering over de zielsverhuizing den kindermoord. Want, indien een mensch een duizendtal levens opvolgelijk te leven heeft, wat kan het dan een nieuw geboren kindje schaden, er eentje van te missen. Toen Boedha zijn stelsel uitvond, voorzag hij zeker deze gevolgen niet. De Sineezen dooden hunne kinderen niet uit haat, noch gaan barbaarsch te werk uit louter wreedheid van inborst. Verre van de Sineezen daarom te verachten, moeten wij hun medelijden en christelijke liefde betoonen, daar zij in zake van godsdienst onwetend zijn.

Laat ons de Sineezen niet aanzien voor onredelijke dieren, en schrijven wij aan de Sineesche moeders geen tijgerwreedheid toe. Ellendig zijn ze en zeer vervallen, maar hun menschennatuur is niet geheel verbasterd. Gebeurt