is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 59, 1909, no 349-354, 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had op de ouders een diepen indruk gemaakt. Na de begrafenis van hunne dochter meldden zij zich bij den missionaris aan en baden om christelijk onderricht. Met voorbeeldigen ijver leerden zij den Katechismus en bereiden zich voor het ontvangen van het heilig doopsel. Nu noemen zij zich zelf gelukkig, omdat zij zoo goed gezorgd hebben voor hunne kinderen, het eene in den hemel bij den goeden God, in het gezelschap der Engelen en der Heiligen ; het andere in ons huis, in de nabijheid van het Allerheiligste Sacrament, waar het gelegenheid heeft zooveel goeds en nuttigs voor tijd en eeuwigheid te leeren.

Lieve kinderen, wie heeft die arme, heidensche familie zoo gelukkig gemaakt ? Wie anders dan gij, leden der H. Kindsheid ? Door de bijdragen, die gij maandelijks voor dit zegenrijke werk brengt, worden ook de kinderen van dit Weeshuis gevoed, gekleed en opgevoed. Door deze kinderen leeren ook hunne ouders God kennen en beminnen, en zoo is de zegen, die op uwe penningen rust, onberekenbaar groot.

Al onze kinderen danken u allerhartelijkst voor het goede, hun door u bewezen. Met onze kinderen bidden wij voor u, dat het lieve Kind Jesus u en uwe goede ouders zegene en bescherme en uwe offertjes duizendwerf moge vergelden.

In de liefde van het Goddelijke Kind groet u van harte

Uwe dankbare

Zuster S. F. van Jesus.