is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 59, 1909, no 349-354, 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een land, waar de kinderen zeer talrijk zijn. Het zedelijk verval en de armoede der bergbewoners zijn daarvan waarschijnlijk de hoofdoorzaak. Ik moet ook bekennen, dat vele pasgeborenen worden gedood en anderen door familieleden worden aangenomen. In een gezin, waar drie of vier jongens zijn, worden er door de ouders een of twee gehouden, de anderen worden aan de naastbestaanden afgestaan. Het gebeurd zelfs nu en dan, dat een eenige zopn toebehoort aan twee broeders, waarvan de een de Ware vader, de ander de aangenomen vader is. Indien in zulk geval een der broeders catechumeen is en de ander heiden, is het zeer moeilijk, het kind op onze school te krijgen. De catechumeen stemt toe, maar de heiden laat ook zijn rechten gelden. Salomon zelf zou bezwaarlijk hierin een goede uitspraak kunnen doen. Dit alles is waarlijk droevig en bewijst, dat de duivel- behendig hinderpalen stelt tegen de zaligheid der arme heidenen. Aan een twintigtal stervende heidensche kinderen werd het Doopsel toegediend. Dit is wel weinig maar de school en de catechumenaten nemen al den tijd in beslag.

R. Gratiën, S. J

OUDE POSTZEGELS.

TEN BATE VAN HET GENOOTSCHAP DER ¥[. KINDSHEID.

ZIJN INGEKOMEN VAN 8 Juni tot 8 Augustus.

Mej. H. van lleesoh, Tilburg 200. Mej. W. LangevelJ, .Amstelveen 3000, Mej. M. Visser, Purmereud 1000. Mej, C. de Hanrd, Ledeacker 2000. Jan van lerland, Tilburg 1000. Eerw. Zusters van O. L. Vrouw, Enschede 15000. Mej. M. Mallens, Heusden 2üüOO. Mej. A. van de Pol, Haarlem 7000. Mej C. van Beurden, Velddriel 15000. Mej. G, Lansbergen, Kethel 2000 Mej. M. Borcherts. Ter