is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 59, 1909, no 349-354, 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59« JAARGANG

N" 354

CENTRALE RAAD.

Bericht betreffende de verrekening over 1909/1910.

Deze verrekening over 1909—1910 zal onherroepelijk den ls*en Maart a. s. gesloten worden ; het is dus allernoodzakelijkst, dat alle collecten ons vóór dien datum worden opgezonden. Wij verzoeken dus nogmaals dringend onze diocesane tresoriers en al onze correspondenten, ons ook i dit jaar volgens hunne gewone nauwkeurigheid uiterlijk den Februari hunne bijdragen op te zenden. Wij zouden ons genoodzaakt zien, al de sommen, die ons na dien datum worden bezorgd, zonder eenige uitzondering op de volgende verrekening over te brengen. Wij zouden zelfs onder onze ontvangsten niet kunnen opnemen de sommen, wier bedrag ons vóór 1 Maart worden aange-- kondigd, maar die pas later zouden verzonden worden. (*)

(*) De bijdragen moeten in wissels op Parijs aan het adres van Mgr. den algemeenen Directeur worden opgezonden of in bankbiljetten per brief met aangifte. (Vriendelijk verzoek, naast het cijfer der inkomsten het totaa der uitgaven aan te geven.)

Wij zijn niet gewoon, per wissel bij de correspondenten te beschikken. A. 11