is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 59, 1909, no 349-354, 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van uw kant, hoort die raadgevingen. Waarom volgt gij ze niet op ? Gij hebt gehoord wie Onze Lieve Heer is. Zoo iets vindt men niet onder de heidenen. Gij voelt wel, dat onze godsdienst goed is. Gij moet christen worden.

Ik wil wel, maar moeder wil niet.

Helaas arm kind, het is maar al te waar! De volwassenen worden door hun driften, medegesleept, de kinderen vinden het heel natuurlijk, zich aan het goede te hechten en tevens gemakkelijk onzen heiligen godsdienst lief te hebben.

Des anderendaags' zei mij ‘Viracudti: „Pater, indien mijn vader nog leefde, zouden wij een katholieke school in ons dorp hebben, en ik zou weldra katholiek zijn.”

Ziedaar, Monseigneur, hoe onlangs een christen kind een zijner makkers trachtte over te halen tot onzen heiligen godsdienst; en dit geval is niet het eenige, dat ik ken.

Juv. Queste, S. J.

AFRIKA.

Brief van den Eerw. Pater van de Congregatie van den H. Geest\ en van het H. Hart van Maria, Superior der Missie van Conakry.

(Fransch Guinea), aan de leden der H. Kindsheid.

Conakry, 4 Juni 1909.

Dierbare Leden

De Annalen spreken maar zelden over de kinderen van Guinea; toch zijn ze niet weinig in getal. Hier, als overal elders, overtuigt zich de reiziger, die onze dorpen doortrekt, al spoedig, dat het einde der wereld nog niet daar is. En toch, God weet, hoevelen dezer kleine wezens er dagelijks sterven : 50 op de 100, zeggen de minst overdrevenen.