is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 59, 1909, no 349-354, 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drager van den overleden heer van het kasteel, de wapenknechten van het kleine garnizoen, de schildknapen, de pages en eindelijk een familie landbouwers, die juist dien dag achter de muren van Briamont een schuilplaats gezocht hadden tegen de boosaardigheid van roofzieke benden, die het land onveilig maakten. En allen herhaalden: „Kerstmis! Leve onze jonge Heer!”

Odetta. En wij allen zeggen op dit schoone feest uit gansch ons hart; „Goede Jesus, bescherm de kindertjes der ongeloovigen.

Josephine. God beschermt altoos hen, die op Hem hun vertrouwen stellen ; luistert maar verder naar onze legende.

Louisa. „Dank aan u allen, mijne goede dienaren en vrienden, herneemt graaf Raoul, dank voor de genegenheid en liefde, die gij mij dit gansche jaar betoond hebt, het laatste, dat ik in uw midden doorbreng. Weldra zal het uur van scheiden slaan ; spoedig zal ik onder commando van mijn Opperleenheer op de Engelschen los gaan, en, zoo het God belieft, hen uit Frankrijk hélpen verjagen 1 Roept dan allen uit: „Kerstmis” en ook nog; „Leve onze beminde Dauphijn, Karei. V11...’’ Maar op het oogenblik, dat allen den kreet van den jeugdigen graaf wilden herhalen, strekte heer Didier de hand uit en sprak: „Stil, mijne vrienden, hebt gij het schallen van den hoorn niet gehoord ? Brengt den beker niet aan uwe lippen, alvorens u te hebben overtuigd, dat geen vreemdeling aan de poorten des kasteels wacht. De gast, die op Kerstnacht aankomt, wordt ons door God gezonden.

Een klein meisje. Het was zeker het Kindje Jesus, dat bij den jeugdigen heer wilde verblijven ... Heb ik goed geraden, Louisa?

Louisa. Neen, kind, eenige wapenknechten en de oude Alanus, die naar de ophaalbrug waren gegaan, leidden weldra een vreemdeling de feestzaal binnen. Het was een man van hooge gestalte, die door de vermoeienissen en