is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 59, 1909, no 349-354, 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

’k Zal ’t strijdros bestijgen,

Mij roept Vaucouleurs,

Paulina. Vaucouleurs was voor Jeanne de noodzakelijke weg; zij heeft dien heldhaftig betreden ; voor ons is die weg het gebed, de arbeid en de studie. Met moed en standvastigheid zullen wij dien weg volgen. Wij dragen deze belofte aan Jesus op, opdat Hij Frankrijk zegene en de ongeloovige kinderen redde.

AZIË.

Uittreksel uit een brief van den Eerw. Pater Anicq, van de Congregatie van Scheut, Missionaris in Zuid-Mongolië, (Ortos.)

Over de H. Kindsheid : haar werk.

HoogEerw. Pater Superior,

Ik meen u genoegen te doen, met u te melden, op welke wijze in het gesticht der H. Kindsheid reeds sedert vier dagen feest gevierd wordt.

Het is ter eere der drie eerste godvruchtige zusters, die nu vijf en twintig jaren geleden, dat schoone werk in Ortos begonnen.

Op het feest van de H. Theresia begonnen de feestelijkheden. Wij hadden besloten, aan al de heidensche kinderen, die men ons dit jaar zou aanbieden, haar naam te geven. De H. Theresia toonde deel te nemen in onze blijdschap. Ik had gewenscht op haar feestdag ten minste één weesje te mogen opnemen en zie, zij stuurt er ons drie.

Op Donderdag en Vrijdag zijn onze schoolkinderen ter H. Tafel geweest voor hunne weldoeners, dus ook voor u. Om dezelfde reden waren al de uitgehuwde weezen van uren ver naar hier gekomen en betuigden op die wijze hun dank aan hunne redders uit het verre Europa.

Hier zou eene opgave passen van al het goed, door de H. Kindsheid sinds vijf en twintig jaren in Ortos teweeg-