is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 59, 1909, no 349-354, 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebracht. De boeken werden echter in 1900 verbrand. Het verslag zal dus volgens den huidigen toestand moeten worden uitgebracht. Welnu, er zijn 357 kinderen in al de gestichten van het Vicariaat, en 669 kleintjes uitbesteed bij voedsters. Daarbij dienen nog gevoegd te worden 203 kinderen, die in den loop des jaars stierven en 62 anderén, die door Christenen werden opgenomen. Tel daarbij nog de meisjes, die onder de 25 jaren gehuwd zijn en voorbeeldige huismoeders werden en gij hebt den troostvollen uitslag van dat schoone werk in ons Vicariaat alleen.

Om enkel van Eul-tsjeu-seu-king-ti te spreken: sedert Kerstmis 1905 tot heden hebben wij 253 kinderen afgekocht' In het weeshuis zijn er 139 van vijf tot zestien jaar en bij de voedsters 229 onder de vijf jaar.

Onnoodig u nog over den kindermoord te spreken. Door bescheiden doch aanhoudend vermanen beginnen echter de heidensche buren onzer christenen die wreedheid eenigszins af te leggen, vooral ook omdat zij niet meer gelooven aan de kwade geruchten, die hier en daar valschelijk tegen de H. Kindsheid verspreid zijn. De ouders brengen dikwijls zelf hunne kinderen, die zij niet willen opvoeden, bij ons.

Soms ook wordt daarmede een ander belast. De eene of andere bedelaar komt het wichtje te koop aanbieden. Wij schrijven den naam en de woonplaats der ouders op tegelijk met den dag der geboorte des kinds. De naam van den aanbrenger wordt ook geboekt. Hij krijgt 200 sapeken en een maat koe-mi, klein vogelzaad, alles te zamen een waarde van 1.25 frank. Daarbij wordt hem nog 500 sapeken beloofd voor het vijfde kind, dat hij brengen zal.

Wordt veivolgd.