is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 60, 1910, no 355-360, 1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N« 35é

60e JAARGANG

Den 23 December 1.1. werd namens ons door Zijne Eminentie, Kardinaal Vincentius Vannutelli, Beschermer der H. Kindsheid, den H. Vader, met de Annalen over 1909, het volgende adres van den Centralen Raad van het Liefdewerk aangeboden :

Zeer Heilige Vader.

Nederig nedergeknield aan de voeten Uwer Heiligheid, hebben wij de eer. Haar, zooals zij ons elk jaar toestaat, ook nu weder, het boekdeel, dat al de nummers onzer Annalen van af de maand Januari 1909 bevat, aan te bieden.

Indien Uwe Heiligheid zich gewaardigt er een blik in te slaan, zal Zij, wij durven zulks hopen, verheugd zijn te zien, dat de zegeningen en aanmoedigingen, zoo menigmaal reeds aan ons werk door Haar verleend, vruchten hebben gedragen. Ondanks de moeielijke tijden, die wij beleven, is ons budget niet verminderd en wij gaan voort aan onzo dierbare Missiën de middelen, die ongeveer dezelfde bleven, ter hand te stellen. A. 3