is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 60, 1910, no 355-360, 1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeker aan den kant van den weg zijn omgekomen zonder de tusschenkomst van liefdadige personen, die ze ons aanbrachten.

Nog niet lang geleden vertelde mij een heidensche vrouw met ongeloofelijke koelbloedigheid, dat zij haar dochtertje, slechts eenige dagen oud, tusschen twee schotels geplaatst had om het te stikken. Welke afschuwelijke wreedheid! Alhoewel men een groot aantal dier ongelukkige kleinen aan de H. Kindsheid bezorgt, is het toch zeker, dat het grootste deel verlaten sterft. De heidenen, altijd zoo toegankelijk voor vooroordeelen, dooden liever terstond hunne kinderen, dan hen in handen van Europeanen te zien, die ze, naar hun zeggen, tot hun voordeel grootbrengen.

Hoe zal men gevoelens van toewijding en liefde inprenten bij die zoo diep gezonken heidenen 1

Eenigen tijd geleden bracht men ons een klein blind meisje, hetwelk de moeder had getracht te vergiftigen. Het gezin woonde in het dorp Pei-ho-oa-heoe (vallei der witte bloemen.) Na den dood des vaders, werkten de drie zoons, groot genoeg om voor zich zelf te zorgen ten einde in hunne behoeften te voorzien, en de moeder trad in dienst bij een welgestelde dame. Haar dochtertje volgde haar. Maar toen het door de kinderpokken werd aangetast, verdreef men het uit het heidensch huis, waar men beducht was voor besmetting, en de moeder moest met haar kind naar huis terugkeeren.

Ondanks alle zorgen, die de moeder aanwendde verergerde de kwaal, de oogen zelf werden ziek, en op zekeren dag bemerkte zij met ontzetting twee groote vlekken, die het kind het gezicht benamen. Geheel troosteloos haastte zij zich, haar dochtertje naar de pagode te brengen en daar, neergeknield voor de nai-nai (grootmoeder) dat wil zeggen voor de godin, belooft zij vele geschenken als: schapen, geborduurde schoenen, spiegels, Sineesche poppen, indien het kind genas.