is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 60, 1910, no 355-360, 1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat wij over onze tegenwoordige ontvangsten nog niet geheel voldaan zijn en gebruik maken van den ijver en de edelmoedigheid, die men in het afgeloopen jaar aan den dag legde, om te wenschen, dat die nog immer meer mogen toenemen. Wij wekken onze ijverige medewerkers der geheele wereld op, hun ijver en hunne werkzaamheid te verdubbelen. Wij hopen, dat de landen, die dit jaar merkelijk meer opbrachten, zooals in Europa, Duitschland, Polen, Zwitserland, Italië (1) ea Spanje; in de nieuwe wereld : Canada, de Vereenigde Staten en Brazilië veel navolgers zullen vinden, die door een lofwaardigen naijver aangespoord, het volgende jaar de tweehonderd duizend frank (2) zullen aanbrengen, die ons nog ontbreken om eindelijk het vierde millioen te bereiken waarnaar wij en niet minder onze dierbare Missiën zoo verlangen.

M. Deminuid.

Proton. Apost.

President van den Centralen Raad.

(1) Vooral Rome, Genua en Milaan.

(2) In 1872 ontving het Genootschap 1.574.493 frank en, het volgend jaar reeds 2.123.173 frank. In 1882 klom-2.538.295 frank, en het jaar daarop 0.199.479 frank. Die vermeerdering van meer dan 5(X).000 frank werd dus telkens in eens verkregen.