is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 60, 1910, no 355-360, 1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En hij deed het zeggende: „Mauriis, voor altijd verbind ik u met deze vrouw, maar met deze vrouw alleen, in den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes.

Ongelukkig is dit nog niet alles, sprak Edward. Zoolang gij niet gevormd zijt, kunt gij geen volmaakt christen zijn ; maar dat is nog ingewikkelder dan het huwelijk

Vorm maar op, zei ik hem, aangezien dat toch noodzakelijk is. Ik wil alles.

Dan nam Edward heel schoone palmolie, sprak er een gebed over uit, doopte er zijn vinger in maakte toen een kruisje op mijn voorhoofd met de woorden :

„Door dit teeken vorm ik u; wees een kloekmoedig christen. Gij zult te lijden hebben van wege de heidenen uit uw dorp en uit de andere dorpen, zij zullen u rampen veroorzaken, u versmadingen aandoen. Dit alles zult gij verdragen gelijk gij dit verdraagt....

Hij gaf mij daarop zulk een geweldigen slag in het gezicht, dat de tranen uit mijn oogen sprongen. Maar ik begreep waarom hij dat deed.

Daarna sprak ik tot hem ; „Ik geloof, Edward, dat het nog niet alles is.

Neen, zei hij, de Biecht, het H. Sacrament des Altaars het Priesterschap en het H. Oliesel blijven nog over. Maar nooit breng ik er dat goed af, tenzij misschien met de Biecht.. .. Maar gij moet eerst eenigen tijd hebben, om de eene of andere zonden te bedrijven.

Welnu, Minisse, besloot eenvoudig de brave Maurits, nu weet gij hoe ik christen ben geworden. Ik heb nog niet alles, hij wil mij van de andere Sacramenten niets meer geven. Gelukkig zijt gij nu gekomen, en gij zult ze mij niet weigeren niet waar, Minisse ?

Ik wist niet, of ik bij het hooren dier geschiedenis moest lachen of weenen. Ik was op het punt het beide te doen, toen een laatste woord van Maurits het kwam beslissen.