is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 60, 1910, no 355-360, 1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het geheim werd echter weldra opgelost.

Dicht bij het gasthuis is een soort van herberg, waar de kooplieden vernachten. Dezen hadden een grooten voorraad thee bij zich. Mahomed had, om een liefdedienst te bewijzen, een der wagens geplunderd. De Missionaris kon door den gestolen voorraad te betalen, ternauwernood voorkomen, dat Mahomed in de gevangenis terecht kwam.

Natuurlijk werd de jonge dief duchtig afgerammeld.

„Nu, sprak hij tot den Missionaris, geef mij werk en gij zult zien, dat ik goed oppas. *

Men vertrouwde hem de bewaking der gevangenen toe, dat wil zeggen, van de woelige melaatschen, die van hunne gezellen afgezonderd werden gehouden.

Gedurende zekeren tijd ging weer alles goed. Eens echter op een morgen stonden alle deuren wijd open : de bewaker met zijn gevangenen waren verdwenen en hadden, wat zij konden, medegenomen.

Een jaar was voorbij. Van den gevlochten bewaker werd niets meer vernomen, toen op zekeren avond omstreeks 10 uur een hevige ruk de bel deed rinkelen.

„Wie daar?”

Mahomed Ashen.

Mahomed Ashen I maar wat komt gij zoo laat in den avond doen ?

Ik kom, omdat Maung erg ziek is; hij is katholiek en wil als goed christen sterven; daarom kom ik den Pater roepen.

Aanstonds werd de priester verwittigd. In allerijl loopt hij naar de vervallen hut van den stervende. Dank zij onzen kleinen vlegel, kan de arme Birmaan zich met God verzoenen en sterft getroost, de blikken strak gevestigd op het kruisbeeld, dat Mahomed hem voor de oogen hield.

Deze liefdedaad herstelde weder onzen oud-gevangenbewaarder in onze gunst. Hij kwam naar het gasthuis terug en gedroeg zich tamelijk wel gedurende eenigen tijd.