is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 60, 1910, no 355-360, 1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tak in de hand, gingen voor het beeld der Onbevlekte Ontvangenis. Alle andere kinderen waren voorzien van een banier of een standaard zooals in Europa. Op de speelplaats was een rustaltaar geplaatst. Hier zegende Jesus de bewogen en ingetogen menigte, verrukt op het zien dezer grootsche plechtigheid.

Op het feest van het H. Hart van Jesus werd dezelfde plechtigheid op het bisschoppelijk paleis herhaald. Dit keer waren de christenen in groeten getale opgekomen ; eenige heidenen hadden zich onder hen gemengd, om die wondervolle processie, waarover men de geheele week had hoeren spreken, van nabij te kunnen zien.

Welk een verschil tusschen den uitwendlgen luister van onzen godsdienst en de belachelijke plechtigheden van het heidendom. Men gevoelde, dat iedereen getroffen was op het gezicht der processie.

De goede houding, die elk aan den dag legde, bewees, dat Jesus niet te vergeefs onder dat arme volk verbleef. Zijn goddelijk Hart moet mee schadeloos gesteld zijn voor de beleedigingen, die het in deze zoo bevolkte, maar nog zeer heidensche stad ontvangt.

Dierbare leden, helpt ons door uwe gebeden het goed, dat uwe aalmoezen aan onze weezen bewijst, voortzetten.

Onzen besten dank in de H. Harten van Jesus, Maria, Jozef en tevens in naam van onzen heiligen Vader Franciscus.

Zuster Maria van St. Joannes Chrysostomus.