is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 60, 1910, no 355-360, 1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeer Eerw. Heeren Pastoors,

De aansporing tot oprichting van het Genootschap der H. Kindsheid in parochiën, waar hetzelve tot heden niet is ingevoerd, uitgedrukt in bovenstaand schrijven van den HoogEerw. Heer, Mgr. J. Pompen, moge, zoo wenschen wij vurig, ook de Zeer Eerw. Heeren Pastoors van de andere Bisdommen, in wier parochiën het Genootschap nog niet bestaat, aanzetten, zich bij dit schoone liefdewerk aan te sluiten.

Met de meeste hoogachting De Redactie der Annalen

V. h. Genootschap der H. Kindsheid

CENTRALE RAAD

Bericht betreffende de geestelijice voorrechten van het

GENOOTSCHAP.

Een groot aantal correspondenten onder de geestelijken drukten ons hunne vrees uit met betrekking tot het Motu proprio van Z. H. den Paus, d.d. 7 April laatstleden. Wij kunnen hen en alle priesters, die in de kwestie betrokken zijn, volmaakt gerust stellen. Zoodra het pauselijk decreet verscheen, hebben wij te Rome bij de bevoegde autoriteit de noodige stappen gedaan en wij zijn gemachtigd hun te verklaren, dat zij met volkomen gerustheid van geweten en zonder de minste bezorgdheid kunnen voortgaan met gebruik te maken van de machten en voorrechten, die zij in hoedanigheid van lid of medearbeider van de H. Kindsheid genieten.