is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 61, 1911, no 361-366, 1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitreksel uit een brief van de Eerw. Moeder St. Donatianus, Overste van het hospitaal van den H. Lodewijk te Bangkok, apostolisch Vicariaat van Siam, aan Mgr. den Algemeenen Directeur.

Hospitaal, H. Lodewijk, Bangkok, Siam.

Ziehier de geschiedenis van een onzer leerlingen, wier leven een voortdurend martelaarschap geweest is.

Zij is naar den hemel gegaan den Augustus laatstleden, na twaalf jaren van onafgebroken lijden.

Onze kleine Alfonsien was het eerste kind, dat door anze zusters te Bangkok werd opgenomen. Zij werd uit heidensche ouders geboren en door die onmenschelijke wezens van de trappen gegooid.

Door dien val brak zij de ruggegraat en de lenden alsmede een harer armen. Een christen vrouw, die in de nabijheid harer ouders woonde, raapte haar op en plaatste ze op een bank bij de deur van ons hospitaal, waarna zij zonder een woord te zeggen weder spoedig heen ging.

Daar wij nog slechts enkele dagen geleden te Bangkok waren aangekomen, kende die vrouw ons niet en had nooit zusters gezien ; ook durfde zij het kind aan ons niet aanbieden, vandaar haar spoedig verdwijnen.

Een onzer zusters zag, toen zij naar het vertrek def zieken ging, het arme verlaten meisje, van het hoofd tot de voeten gewond. Het scheen 6 of 7 jaren oud. Groot