is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 61, 1911, no 361-366, 1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Daarenboven, er valt geen vergelijking te maken tusschen het resultaat, verkregen door een religieuze orde, die zich geheel aan zulke werken wijdt en den dikwijls nietswaardigen uitslag der afzonderlijke vereenigingen van weldadigheid, aan wie bijna altijd, ten rninste hier, niet alleen de middelen ontbreken, maar vooral den tijd om een nuttig werk tot stand te brengen en te doen voortduren. Al de leden der vereeniging tot bescherming van verlaten kinderen, bij voorbeeld, te veel ingespannen door hunne administratieve bezigheden of hunne andere bezigheden, kunnen hunnen tijd aan de verzorging der kinderen niet besteden.

„Ondanks hun goeden wil zou al hun werken onvoldoende zijn. Hunne pogingen echter, al werden zij maar aangewend om den te volgen weg maar aan te wijzen, zijn niet verloren en hun streven, om den staat aan te wijzen wat er zou moeten gedaan worden verdient al onzen lof.

„Uit hetgeen wij gezegd hebben volgt, dat zekere instellingen slechts geleidelijk kans hebben van slagen vooral als zij meer bijzonder worden ondernomen door lieden, die zich geheel aan deze taak kunnen geven.