is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 61, 1911, no 361-366, 1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitreksel uit een brief van den HoogEerw. Pater Em. Cambier, Apost. Prefect. Kassai.

De tweemaal „Honderd Francs,

Wij, wij zijn hier in den vreemde om te werken aan de zaligheid onzer medemenschen : en wij zijn grijs geworden onder dien arbeid. Maar de hulp, de steun onzer broeders daar ginds in het verre Vaderland ?.. .. Onlangs ontving ik een brief van onzen HoogEerw. Algerneenen Overste, die mij schreef, dat de ramp van Messina,.... dat de aanhoudende overstroomingen dat de behoeften der Katholieke werken in het land zelf,... dat ten gevolge van dit en tengevolge van dat, en tengevolge van, ja, ik weet niet wat a 1,.. het ouwe goeie gebruik der 100 francs voor den vrijkoop voor het onderhoud van slaafjes.... in onbruik geraakt was. In den loop van een rond jaar, waren er slechts twee.... lees goed : twee zulke giften, slechts tweemaal honderd francs voor de prefectuur van de Kassai.

Maar hoe, ga ik moedeloos worden? Klagen over mijne onmacht ? en zulks op een dag, dat de wereld dien kreet hoorde van den Gekruisigden tot zijnen Vader: „Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” Neen, veeleer dat woord van berusting : „Dat Uw wil geschiede, o vader.’*^

En toch was er een greintje zwaarmoedigheid in mijn hart ; ik was gedrukt en dank de boenen, (o die boenen van een Goeden-Vrijdag I) droomde ik den godsganschelijken nacht....