is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 61, 1911, no 361-366, 1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verhuizen, ten einde mij behulpzaam te zijn in het opzoeken en vrijkoopen der kleine verstoeten meisjes. In ’t begin was er nogal heftige tegenkanting van de zijde der inwoners, en moesten vele vooroordeelen worden uit den weg geruimd.

Als gevolgen van de betrekking, die wij bij onze vestiging in het dorp noodzakelijk moesten aanknoopen met de bewoners, zoo bij den aankoop als bij den aanbouw, hebben zich reeds 12 heidensche gezinnen als geloofsleerlingen doen opschrijven ; zoodat er gegronde hoop bestaat op de stichting zelfs van eene nieuwe christenheid.

Reeds heb ik een katholieken onderwijzer in dienst genomen, welke dezen winter die nieuwelingen zal onderrichten en aan hunne heidensche geburen den waren godsdienst doen kennen.

Mochten zijne pogingen gelukken, mochten nog een twintigtal heidensche gezinnen zich komen aanmelden, dan moet er het volgend jaar stellig een kerkje gebouwd worden. Allemaal nieuwe posten op mijn schraal budget. Maar als God ons de gelegenheid geeft het goede te doen, dan mogen, kunnen en willen wij die gelegenheid niet ongebruikt laten voorbijgaan. Een missionaris moet zoo dikwijls bouwen op de Voorzienigheid ; het Deus providebit, vertrouw op de zorgen Gods, moet hij vader Abraham in zoo menige omstandighied nazeggen; maar dikwijls ook ondervindt hij, evenals de Aartsvader, Gods zichtbare tusschenkomst.

Ten gevolge van den mislukten oogst heerschen hier in de streek groot gebrek en ellende; in menig gezin is de armoede reeds nijpend, en de winter is nog maar pas begonnen. Wat moet dat later worden ?

De andere missionarissen, die al eens zoo’n jaar van hongersnood beleefd hebben, weten sombere, zielsdroevige voorvallen van die benarde tijden te vertellen. Lao Wei, dien de lezers der Annalen zich mogelijk nog zullen herinneren, vertelde mij, dat in het 3de jaar der regeering van