is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 61, 1911, no 361-366, 1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worpen. Zoo heb ik een jaar doorgebracht. Toen wilde men mij niet meer en men maakte het plan mij te dooden. Doch daar men hier sapeken (Chineesche munt) geeft voor de kinderen, heeft vader mij hierheen gebracht. Die man is geen vreemde zooals hij zegt, maar hij is mijn vader, bij wien ik een jaar geweest ben.”

Weldra werd het verhaal van het meisje bevestigd, wat bewees hoe voorzichtig de Eerw. Overste geweest was met geen geloof te slaan aan het verdichtsel van den Chinees.

Het lichaampje van het kind was geheel met blauwe plekken overdekt en hare armpjes vol wonden. Wij hebben haar goed verzorgd en den catechismus geleerd. De Pater-missionaris heeft haar gedoopt en thans is zij volkomen gezond en zeer gelukkig.

Voor enkele weken gingen Zuster en een naburig dorp om een zieke te bezoeken en hem wat geneesmiddelen te bezorgen. Toen wij het huis binnen gegaan waren stroomde het weldra vol heidenen. Er kwam ook een vrouw met een ziek kind op den arm, dat zeker niet lang meer scheen te leven. Ik nam deze schoone gelegenheid waar om het kindje te doopen onder den naam van Jozef. Ik gaf de moeder wat geneesmiddelen, waarover zij zeer tevreden was. Heden is het kind voorzeker een engeltje in den hemel.

De Ghineezen zijn verzot op de kruiden en fleschjes onzer apotheek en zoo komen wij dikwijls in de gelegenheid kinderen vrij te koopen. Verleden week nog hebben twee onzer zusters twee arme schepseltjes het H. Doopsel kunnen toedienen, die stierven voor dat de zusters vertrokken waren. In het verpleeghuis, dat wij hier hebben, komen dikwijls vele zieken van ver afgelegen plaatsen om zich te laten verzorgen of om geneesmiddelen te vragen. Bij zulk eene gelegenheid kwam ook een vrouw met een kind, dat geheel met wonden overdekt was hier aan. Ook dit kindje geb ik gedoopt.