is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 62, 1912, no 367-372, 1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de arme Chineesche kinderen alles opofferden om hun godsdienst te bewaren. Ik vind die gehechtheid aan de ware Kerk bewonderenswaardig, ik moet eerlijk bekennen, dat ik weinig overeenkomst met hen heb.

Ik bemin den goeden God wel, maar daar blijft het ook bij. Indien men mij vroeg, wat men soms aan de Chineesche kinderen vraagt, ik weet niet of ik het ooit zou kunnen doen.

Maria. —» Als men veel van Jesus houdt, valt alles gemakkelijk.

X. Ja, me dunkt dat moet zoo wel zijn als ik bij mij zelve te rade ga. Kijk, lieve zuster, ik houd zeer veel van mijn moeder.

Indien zij mij iets vroeg, wat mij veel zou kosten, zou ik het haar toch niet kunnen weigeren. Hoe zoet is een moederhart 1 Hoe zoet te weten dat men bemind wordt! Niets ter wereld kan het bij zulke liefde halen.

Maria. Gij hebt uwe moeder, dierbare zuster, zeer lief, dat hoor ik wel; maar de liefde van Jesus is nog veel grooter, veel teederder en vooral veel krachtiger. Ik ben nog wel jong, ik ben slechts tien jaar oud, en toch heb ik zulks reeds zeer dikwijls ondervonden.

X. Zoo 1 hoe dat ? Ik voor mij, ken geen liefdevoller hart dan dat mijner moeder.

Maria. Nu drie jaar geleden, zag ik mijn vader en mijne moeder onder mijne oogen sterven ; de cholera ontrukte ze mij in minder dan één dag. Die dierbare ouders lieten mij als wees achter. Meer dan een maand heb ik hun dood beweend. Dagelijks hoorde ik voorben de H. Mis. Driemaal per week ontving ik te hunner intentie de Communie. Toen sprak ik bij mij zelve : daar ik geen vader of moeder meer op aarde bezit, zal Jesus mijn Vader en de Allerheiligste Maagd mijne Moeder zijn. Ik vertrouw, dat zij hun kleine wees niet zullen verlaten.

X. Bewonderenswaardig, lieve zuster! Ach ja! ik