is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 62, 1912, no 367-372, 1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In den regel worden de meisjes na hun vijfde jaar aan het weeshuis afgestaan. De voedster van Si-Si evenwel had haar weesje nog graag een tijd gehouden en zag naar middelen om, teneinde haar doel te bereiken.

Toen zij het den missionaris bracht, zei zij: „Laat mij Si-3i behouden, ik zal haar aannemen en opvoeden als mijn eigen kind. In ruil zal ik U drie of vier, zelfs vijf of zes dochtertjes bezorgen, die ik in onze heidensche gehuchten zal gaan opzoeken.”

„Vrouw, antwoordde"haar de missionaris, bezorg ons veel weesjes, hoe meer hoe liever, gij zult er rijkelijk voor beloond worden, maar Si-si is Christen en moet in den Christen godsdienst opgevoéd worden. Gij hebt Si-si lief, niet waar, en gij zoudt haar willen behouden. Welnu wordt Christin en als Si-si groot zal geworden zijn, zal zij bij U terugkeeren om U niet meer te verlaten.”

Zich bekeeren gaat niet in eens bij de Chineezen. De heidin keerde terug, droeg haar last bij de zusters der H. Kindsheid en ging te huis de woorden van den missionaris overpeinzen. Ze herhaalde ze keer op keer aan haar man, die er niet minder over getroffen was. Christen worden ? Si-si is Christen, zoovele anderen zijn Christen ! De wet der Christenen gebiedt eigenlijk niets dan goed en verbiedt niets dan kwaad. En onze góden ? Zij zijn niet zooveel waard als de God der Christenen. Deze geeft de menschen liefde in voor de grijsaards, voor de zieken, voor de armen en de verlaten kinderen.

Hunne bekeering, door de liefde begonnen, werd door de genade voltooid. Vijf weken later kwam een heiden, in een lang kleed gehuld, het hoofd glad geschoren, in gezelschap van den groeten catechist, bij den missionaris aankloppen.

De beide mannen traden binnen.

„Pater, begon de geloofsleeraar, ik stel U een nieuwen catechumeen voor.”