is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 62, 1912, no 367-372, 1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62' JAARGANG

N» 371,

ROME.

Dal Vaticano, 19. Juni 1912,

Segreteria di Stato di Sua Santita.

Aan Monseigneur Demimuid

Apostolisch Protonotarius.

MONSEIGNEUR,

Zooeven, 10 juni, ontving ik den brief, die U de goedheid had mij toe te zenden en waarin U mij meldt dat de staat uwer gezondheid, sinds geruimen tijd geschokt, U genoodzaakt heeft, uwe bediening als Directeur van het Genootschap der H. Kindsheid neder te leggen.

Ik heb niet nagelaten deze tijding ter kennis te brengen van den H. Vader, die U heden volgaarne de verzekering zijner vaderlijke welwillendheid herhaalt, te gelijk met zijne gelukwenschen voor de edele toewijding, waarmede Gij uw kennis, uw hart, uwe zorgen hebt gebruikt tot bloei en

A.

9