is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 62, 1912, no 367-372, 1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als zij daaglijks een goed maal en fatsoenlijke kleeren wat meer sterkte en beschutting gaven aan die uiterlijk goed uitziende, maar toch inwendig zoo verzwakte schepseltjes. Maar komaan, laten we goeden moed houden. De goede God, die waakt over de vogelen des hemels, zal mijn kleine zwartjes ook niet verlaten. Door de stoffelijke aalmoes van Holland’s milddadige katholieken hebben wij reeds zoovele zielen gewonnen voor den Hemel. En dat is toch het voornaamste : want de ziel gewonnen, is alles gewonnen.

p. f. F. Hendriks.

Pastoor van Westpunt.

OUDE POSTZEGELS.

TEN BATE VAN HET GENOOTSCHAP DER H. KINDSHEID.

Van 8 Augustus tot 8 October zijn ingekomen :

A. Tan Zandbeek, A. Eikemans, P. Gielens en de kinderen Tan de Zusterschool te St -Michiels-Gestel een kistje postzegels en capsules Mej. M. Mallens, Heusden 5800. Kinderen Tan der Wiel, Gisterwijk 2 pakjes postz. Gezusters PikaTet, Ossenisse Zeedorp 5450. Mej. C. Tan Oppenraay, Nijmegen postz. enz. De Eerw. OTerste, Hotel St. Joseph, Dorpplein Budel postz. enz. Mej. F. Heerdink, Nijmegen postz. enz. Mej. J. de Jong, Kattebrug postz. enz. A. M. Tan de Pol, Haarlem postz. enz. Mej. A. de Bruin, Hest postz. enz. – Eerw. Prater Victorieus, Zwolle postz. enz. Mej. J. Dikkers Zelatrice, Teteringen 4500. Mej. M. Mallens, Heusden, een pak postz. Mej. L. Hofhuis, Amsterdam een kistje postz.

DOODSBERICHTEN.

In het gebed der leden worden aanbevolen:

Zijne Em. Mgr. Fischer Kardinaal Priester der Heilige Roomsche Kerk, Aartsbisschop van Keulen.

Z. D. H. Mgr. Rogatien (Joseph) Martin, van de Congregatie der HH. Harten van Picpus, titulair bisschep van Uranopolis en Ap. vic. van de Markiezen-eilanden.

Nederland (bisdom van ’s-Bosch.)

1. Wijlen den Zeereerw. Heer Petrus Marinus van Tetering, oud-Pastoor te Haaren, te Berchem overleden.

2. Tilbug, par. Besterd, wijlen Elisabeth Spijkers, zelatrice.

NIHIL OBSTAT.

A. Broeken, m. s. c. libr. Cens.

Tilburg!, die 9 Octobris 1912.

EVULGETUR.

J. Pompen, Vlo. Gen. Busc.

Buscoduci, 10 Octobris 1912.