is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 62, 1912, no 367-372, 1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. officie openbaar gemaakt, hunne voorrechten bij het toepassen der aflaten hierdoor niet waren afgeschaft.

Zulks is volstrekt niet het geval; ziehier de nieuwe beschikkingen. De aflaten van den Kruisweg, zoo men dien niet in de gewone omstandigheden kan doen, mogen alleen maar worden verbonden aan de kruisbeelden zelf, met uitsluiting van alle andere godsdienstige voorwerpen en met name van het zoogenaamde rozenhoedje van den kruisweg.

Het decreet van 24 Juli verklaart na bekendmaking afgeschaft en vernietigd alle concessies, die gedaan zijn betrekkelijk het toepassen der aflaten van den kruisweg behalve aan de kruisbeelden, en met name de concessies, gedaan ten gunste van dat bijzonder rozenhoedje; en trekt formeel voor alle geestelijken die het ontvangen hebben, wie zij ook zijn mogen, het voorrecht in. (*)

AAN DE LEDEN.

Dierbare Kinderen.

Het nummer dezer Annalen zal door veler uwer tegen het feest van Kerstmis, dat feest U zoo dierbaar als een echt kerkelijk en familiefeest, gelezen worden.

Kerstmis ! welke levendige en rechtmatige gevoelens wekt dat eene woord niet in U op ! welke vreugde voor uwe zielen, vooral wanneer gij ze opent om Jezus daarin toegang te verleenen. Dank den Opperherder, onzen zeer geliefden H. Vader Pius X, zal Kerstmis voor een groot aantal kinderen een feest van nog inniger vreugde wezen. Met vertrouwen en liefde zult gij Jezus ontvangen, die U tot zijn gastmaal toelaat zooals Hij de herders tot zijne kribbe (*) Cf. Acta Sanctae Sedis, 16 August. 1912, bladz. 529.