is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rnet uit geheel zijn hart de Moeder des Hemels te beminnen, die zoo goed en zoo machtig was, en te genieten van de beterschap zijns vaders.

Toen deze sterker werd, vroeg hij naar het verloop zijner ziekte en vernam dat hij zijn genezing te danken had aan het gebed van zijn kind tot de Moeder Gods.

Het was een rechtschapen ziel, waarin de genade vrij kon werken. Hij vroeg om onderricht in den godsdienst en ontving weldra het H. Doopsel. De bescherming van Maria deed meer. Toen de zieke zijne gezondheid herkregen had, bleef hij in het huis der H. Maagd als tuinman.

Wat de gcede kleine Tsjen betreft, men stelde hem aan om de kudden te hoeden.

Het kind was zeer gelukkig, maar had een vurig verlangen, evenals zijn vader te behooren tot den godsdienst van de Moeder Gods, die zijn gebed verhoord had en wie hij een kinderlijke liefde toedroeg; iederen dag leerde hij ijverig den catechismus en de gebeden

Op zekeren dag kwam een Zuster voorbij het veld waar de koeien graasden en zag den kleinen Chinees in ernstige gedachten verdiept. Zij nadert en bemerkt, dat hij bezig was een lijstje te maken voor het prentje van Maria.

’s Avonds hing hij het fier en blij in zijn kamertje op en versierde het met roode, groene en gouden papiertjes met echt Chineeschen smaak.

Daar verrichtte hij ’s avonds en ’s morgens zijne gebeden, daar vroeg hij aan zijne dierbare Beschermster, hem vlug den Catechismus te laten leeren opdat hij door het Doopsel kind van God mocht worden en ook dat hij weldra het goddelijk Kindje in zijn hart mocht ontvangen.

U, dierbare kleine lezers, die eveneens in uwe ziel een woning bereidt voor den God des Tabernakels, gij, die van dezelfde verlangens brandt, die den kleinen Tsjen vervullen, U verzoek ik van de Moeder des Hemels tc verkrijgen.