is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog eenigen tijd uitgesteld, en dit uitstel is oorzaak dat wij nog beter de inwendige gevoelens van Theresia leeren kennen: zij maakt die bekend aan hare zuster Paulina, haar moedertje, de eerste vertrouwelinge harer roeping, later Zuster Agnes van Jezus.

Geliefd Moedertje

„Mijn scheepje heeft veel moeite om de haven te bereiken. Sinds lang heb ik haar in ’t zicht en toch blijf ik steeds op grooten afstand. Maar Jezus bestuurt dat kleine scheepje, en ik ben er van overtuigd, dat het door Hem op den bepaalden tijd veilig en gelukkig aan den gezegenden oever van den Garmel zal aanlanden. O Paulina als Jezus mij die gunst zal hebben verleend, wil ik mij geheel aan Hem geven, altijd voor Hem lijden, slechts voor Hem alleen leven. O! neen! ik zal zijne slagen niet vreezen, want zelfs in de bitterste smarten, wordt men gewaar, dat het zijne zoete hand is, die ons treft.

De gedachte, door het vreugdevol verdragen eener smart, den goeden God altijd meer en meer te beminnen, is zoo zoet! Ach ! hoe gelukkig zou ik zijn, in mijn stervensuur. Jezus een ziel te kunnen aanbieden 1 Er was dan eene ziel minder in de hel, een ziel meer in den hemel', om daar den goeden God in alle eeuwigheid te zegenen.”

De intrede in den Garmel werd vastgesteld op 9 April 1888. Het besluit, zich geheel aan God te geven, vergat de jeugdige postulante op het oogenblik van haar vertrek niet. Versterkt door de H. Communie en den zegen van haar bewonderenswaardigen vader, overschreed zij zonder tranen te scljreien den drempel van het slotklooster, maar haar hart klopte echter zoo hevig bij het afscheid, dat zij_ meende het te besterven. Zij werd wéder versterkt door het hartelijk onthaal harer nieuwe kloosterlijke familie, en een innerlijke zielevrede bleef haar steeds bij zelfs te midden harer veelvuldige dorheden. Haar doel, het heil der