is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eener reine Maagd. Hij wilde dat wij geboren worden, in veel lijden leven en op een kruis in de hevigste pijnen sterven, om ons aan te moedigen op den levensweg en ons zijne liefde te toonen.

En gij kleine Kanthy, om Hem uwe dankbaarheid te toonen en gelukkig te zijn na uw dood, laat uw afgod Peyramale varen en geloof in den eeuwigen, waarachtigen God, welke wij. Katholieken aanbidden.

Wat zegt gij mij daar. Zuster, hernam de kleine met een verbaasd gezicht, ik begrijp er niets van.

De Zuster bemerkte, dat haar zin te lang was geweest en ook te verheven voor het kleine kinderhoofdje.

Zegt gij mij niet, dat ik een anderen God moet aanbidden ? De inijne, Peyramale, zou de ware niet zijn ? Gelooft gij, dat Peyramale mij na den dood niet gelukkig kan maken ? Maar ik wil genieten, wanneer ik de oogen zal gesloten hebben voor het leven dezer wereld. Mijne wonden hebben mij zooveel doen lijden en weenen! Ik weet niet, of ik er ooit van genezen zal.

Geloof in den God der Christenen, hernam zij, en gij zult het paradijs ontvangen tot loon voor uw geloof. Gij zult uwen Schepper en Verlosser zien.

O ! ik wil wel, hernam het kind, terwijl het zijne handjes vouwde, spreek mij nog eens over Jezus, uwen God; ik wil naar zijn hemel gaan.

En zijne groote kinderoogen beschouwden ingetogen hét kruisje, dat op de borst der Zuster hing De goddelijke genade daalde overvloedig neder in deze kinderziel. Hij wil niet meer tot het heidendom behooren, maar een kind worden van den waren God en der H. Kerk, hij, Kanthy de kleine verstooteling. De lijdensuren zullen weldra eindigen eh de vreugde des hemels zal zijn deel worden.

Neen, neen, roept de kleine zieke uit, ik zal niet meer voor Peyramale neerknielen, ik geloof al wat gij mij zegt te moeten gelooven, ik wil katholiek worden, ik aan-