is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de H. Vader van ganscher harte verleent aan de leden van den Raad, aan den Directeur generaal en aan allen die het dierbaar Genootschap der H. Kindsheid bevoordeelen. Dit belet evenwel niet, dat U ook rechtstreeks daarvan mededeeling zal gedaan worden.

Persoonlijk dank ik U voor Uw goede wenschen en voor het jaarlijksch verslag van het Genootschap.

Aanvaard, Monseigneur, met mijn beste wenschen, de uitdrukking mijner toegenegen gevoelens in Jezus Christus.

t Vincent Kard. Vannutelli.

Centrale Raad.

Aan de Zelateurs en Zelatricen en de leden van de H Kindsheid.

Lieve Kinderen.

De brief van Z. E. Kardinaal Merry del Val, geschreven in naam van Zijne Heiligheid, maakt U de wenschen bekend van den beminden opperherder Pius X, den Paus dien de kinderen zoo liefhebben. Hij hoopt, dat het Genootschap, dank den ijver der leden nog moge aangroeien, ten einde den voortdurenden vooruitgang van de geloofsverspreiding in de ongeloovige landen te bevorderen. Zijn verlangen ■— ik twijfel er niet aan zal worden vervuld ; Uwe vurige gebeden en edelmoedige offers zullen het getuigen.

Dragen uwe Engelbewaarders met vreugde uwe gebeden aan God op, uwe persoonlijke aalmoezen, zullen zijn als de druppels van een weldoenden regen: zij moeten met zorg verzameld worden in de vergaarbakken, waaruit