is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OCEANIË.

NIEUW GUINEA.

Wij lezen in de Katholieke Missiën van Frankrijk de volgende regelen:

Eene treffende plechtigheid, zoo schrijft zuster Maria Kostka uit Yule-lsland aan de Zeer Eerw. Moeder Overste der Zusters van O. L. Vr. van het H. Hart, heeft 8 December jl. in onze kerk plaats gehad. Elf kleine jongens en acht meisjes naderden voor het eerst tot de H. Tafel.

Toen zij vernamen, dat zij die gunst verschuldigd waren aan Z. H. Paus, Pius X, besloten zij door een gezamenlijk schrijven hem daarvoor hunne erkentelijkheid te betuigen. Daags voor de voorbereiding tot den grooten dag verzamelden zij al hunne kennis van het Engelsch om een adres aan den H. Vader op te stellen. Ge hadt ze moeten zien wedijveren onder elkaar om de keuze op hun brief te doen vallen.

Ziehier de vertaling van den brief, die naar Rome werd opgezonden, onderteekend door de negentien kinderen.

ZEER HEILIGE VADER.

Wij, kleine bewoners van Papon, schrijven U een brief om U te bedanken voor de groote gunst, Jezus in onze harten te mogen ontvangen, ofschoon wij nog zeer klein zijn. Wij zullen onze Eerste H. Communie doen op den 8 December, het feest onzer dierbare Moeder Overste. Wij trachten allen onze harten zuiver en blank te maken. Wij doen al onze werken, hoe klein ook, en vele offertjes ook om den kleinen Jezus meer en meer te behagen.

Wij gelooven dat Jezus waarlijk in de Heilige Eucharistie tegenwoordig is, en wij verlangen allen naar den Hemel, en om er eens te komen, willen wij ons van de zonde onthouden.