is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laatsten nacht doorbrachten. Zij waren zeer gelukkig, alhoewel wij geene bedden hadden en velen op matten en op al wat wij vonden, moesten slapen. Sommigen hadden heel den nacht wakker gelegen.

Dank zij de goede zorgen van Pater Marcellus Sterkendries, hadden al onze kinderen een zelfde wit kleedje aan, een tullen of moesselinen sluier en een kroontje van rozen. De Chineesche maagden kwamen met 40 weesmeisjes, ook in het wit gekleed en met blauwen sluier.

Toen de nieuwsgierigen deze 90 kleine meisjes vol ingetogenheid door de stad naar de kerk zagen trekken, drukten allen hun bewondering uit.

De kerk was reeds overvol, toen wij er binnentraden en de plaatsen voor ons bestemd, waren nauwelijks voldoende. De leerlingen van den Pater waren eveneens in ’t wit gekleed met gekleurde gordels.

Onder de Mis sprak een Pater een roerende Chineesche rede tot de toehoorders, om ze tot de H. Communie voor te bereiden, welke P. Marcellus daarna uitreikte

Na de dankzegging verwachtte hun in ons huis een stevig maal. De kinderen brachten den dag bij ons vol vreugde en ingetogenheid door. Om halftwee was er plechtig Lof in een andere kerk der stad, die opgepropt was van ’t volk. Nogmaals had er een sermoontje plaats. Daarna deden eerst de jongens en dan de meisjes, vier aan vier plechtig vóór het H. Evangelie, de vernieuwing van hun doopbeloften.

Na deze plechtigheid knielden vier meisjes neer voor het altaar der Onbevlekte Ontvangenis en boden te zamen in naam van allen hare akte van toewijding aan hare hemelsche Moeder. De zegen met het Allerheiligste sloot dezen onvergetelijken dag, die een diepen indruk maakte op de nieuwe christenen.

Des a/onds keerden de kinderen bij hunne ouders terug, vervuld van hemelsche vreugde. Mogen deze dierbare