is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vloedig als hij het nog niet beleefd heeft: ze zijn nu verdeeld over de verschillende missiën, waar die hulpmiddelen met ongeduld verwacht werden. Ik voel me verplicht, heilig verplicht, u de herhaalde betuigingen van de dankbaarheid der ijverige missionarissen over te brengen, die eiken dag bidden en doen bidden voor u en uw dierbare ouders. Ze verheugen zich bij de gedachte, dat ons werk, waarvan ze om strijd de nuttigheid prijzen, geroepen is om zich voortdurend uit te breiden als het zaadkorreltje van het Evangelie. Ik deel oprecht hunne hoop en het oogenblik is bijzonder gunstig om te werken aan de vervulling dezer hoop.

Weldra komt het feest, dat gij met ongeduld verwacht, n.l. Kerstmis. Bidt tot het Kerstkindje met geheel uw kinderlijk vertrouwen; vraag Het, dat Het u meer en meer zegene, opdat zijn rijk gevestigd worde onder uwe broertjes van China, Afrika en andere ongeloovige landen. Arme kinderen, zij hebben geen Kerstfeest, omdat de kleine Jezus bij hen niet aanbeden wordt! Ik weet zeker, dat gij aan hen denken zult en hen zult willen helpen om hun Jezus te doen kennen en beminnen; verdubbelt daarom uw ijver voor de H. Kindsheid.

Ik weet een middeltje om dat doel zeker te bereiken. Ik vertrouw het toe aan uw Engelbewaarders en aan de vrome Dienares Gods, Zuster Theresia van het Kindje Jezus ; ik bid hen, dat ze het u mogen herinneren. Dat middeltje is het volgende:

leder uwer zoeke een kind, desnoods verschillende, dat van uw leeftijd en nog niet in de H. Kindsheid is. Vraag het aan uw lief moedertje, of zij er misschien een kent. Stel u tot taak met kinderlijke slimheid, die ik zoo dikwijls bewonderd heb, ze over te halen, ook lid te worden van het Genootschap. Laat ze dan onverwijld inschrijven door de zelatrice, die u ingeschreven heeft, en zoo zult ge rondom het kribbetje een allerschoonsten kinderstoet vormen.