is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEIOOTSCHAP DER H. KINDSHEID.

Het Genootschap der H. Kindsheid is het apostelschap dei christen kinderen bij de kinderen van Sina en andere ongeloovige landen, in den naam en ter liefde van het goddelijk KindJesus.

lil uoAi xianiit ni ic» ttCiUC vclll iHTb lYlllU «ItT&UO* Het doet jaarlijks meer dan 350,000 stervende kinderen dcopen, die zoo den hemel gaan bevolken. Het redt het, leven van een groot aantal dier onnoozele wichtjes, welke door ontaarde ouders aan een wreeden dood worden (irijs gegeven; dikwijls koopt het die voor geld vrij; het voedt ze op in gestichten on scholen. Deze kinder..ri, die aan ons H. Gelool hun bestaan te danken hebben, worden later nuttige helpers ter bekeering van hun ongelukkig vaderland.

Het Genootschap vindt zijne hulpbron vooral in de liefdadigheid der christen kinderen. Dezen zijn de voornaamste leden., en hebben het grootste deel in de verdiensten en het gebed van het Genoot-schap. Het Genootschap heeft bijzonder de intentie, voor hen de beslissende genade eener goede eerste H. Communie en der volharding te verkrijgen, alsmede te verwerven, dat al de kinderen der christene moeders tot de genade van den H. Doop mogen komen. Boven den ouderdom van 12 jaar heet men b jbl ,vend of toegevoegd Lid. Na de 21 jaar kan men geen lid bl ven. ais men weigert ook lid te worden van het groote Genootschap van de J' oortplanting des Geloof ' (Broederschap van den 11. Geest). Echter worden van iedereen, zelfs van onkatholieken, aalmoezen dankbaar ntvangen.

l)e Leden moeten: 1. dagelijks tot intentie van het Genootschap bidden (zijn zij te jong, dan doet dit eén ander in hunne plaats) een Hees gegroet met het gebedje: 11. Muugd Hlnria, bid voor ons en voor de arme ongeloovige kindertjes ! 2. maandelijks ‘2'/„ cent bijdragen.

Hel Hoofdbest’iur of Centrale Raad te VaV' » verdeelt jaarlijks de aalmoezen onder de verschillende Missiën Be rekeningen wordën medegedeeld in de Annalen, die tevens om de 2 maanden berichten geven over de werken en stichtingen van het Genootschap in de Missiën, deszelfs voortgang en bloei, enz. leder twaalftal ontvangt gratis een abonnement op de Annalen.

Hel Genootschap is goedgekeurd door de Pausen Gregorius XVI en Pius IX. Het is met aflaten verrijkt. Z. H. Paus Pius IX heeft, bij Bieve van 18 Juli 1856, het onder de kerkeli.he instellingen opgenomen, aan hetzelve een Beschermer en Vertegenwoordiger hij den H. Stoel gesclionken in den persoon van een Kardinaal der H. Iloomsche Kerk, en het dringend aanbevolen aan alle Bisschoppen der katholieke wereld.

aaii aciii aiic; uiri oci i-1 itji ic IVC7 wciciu, HH. DD. lIH. de Bisschoppen van Hederland owensclie' ten zeerste, ook dit (renootschap door aalmoezen te zie ondersteund.” (Bestuiten van bet Provinciaal Concilie va Ulrecht, ten jare 1865, Titel 6, Hooldstuk 7).