is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 64, 1914, no 379-384, 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST VAN DE VOORRECHTEN, TOEGESTAAN AAN DE EERW. HEEREN PAROCHIALE DIRECTEUREN, RAADSLEDEN ENZ. DER H. KINDSHEID.

1. Zij kunnen wijding geven en aflaten hechten aan de rozenkransen, kruisen, enz.

2. Zij hebben de macht om te wijden en op te leggen de scapulieren van O. L. Vr. van den Karmel, der Allerh. Drievuldigheid, der Passie, den Zeven Smarten, en der Onbevl. Ontvangenis

3. De medaille te wijden, die al deze scapulieren vervangt.

4. De machtiging om de vier laatstgenoemde scapulieren op te leggen onder ééne formule.

5. De macht om den vollen aflaat te geven in het uur des doods.

6. De gunst van het persoonlijk gepriviligiëerd altaar, driemaal per week.

7. De macht om aan de rozenkransen, met één kruisteeken, de aflaten van de Kruisheeren te hechten.

8. Derde-Ordelingen van St.Franciscus aan te nemen.

9. Broederschappen van de Derde Orde op te richten.

10. Kruisjes te wijden met de aflaten van den Kruisweg.

De geestelijken, die geen Parochiale Directeuren, raadsleden enz. zijn, kunnen deze voorrechten verkrijgen op voorwaarde, dat zij aan het bestuur der H. Kindsheid jaarlijks een offer schenken van f 3.60. Er bestaan gedrukte formulieren, om de goedkeuring dezer faculteiten aan de Hoogw. Bisschoppen te vragen.