is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 64, 1914, no 379-384, 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Azië.

VICARIAAT VAN THÉLY.

Brief van den Minister van Buitenlandsche Zaken in China aan Mgr. Jarlin.

Ziehier den tekst van een brief van den Minister van Buitenl. Zaken aan den Apostolischen Vicarius van Peking, behelzend de uitnoodiging om tegenwoordig te zijn bij de inhuldiging van den President der Chineesche Republiek.

Z.Exc. Loutsengtsiang is sinds 1911 Katholiek.

Peking 9 Oct 1918.

Monseigneur,

Dezen morgen werd ik zeer aangenaam verrast met de mededeeling, dat de President last gegeven heeft UD.H. uit te noodigen tot de plechtigheid zijner inhuldiging. Met het oog op den uitdrukkelijken last van den President, is uwe plaats zorgvuldig uitgekozen en gereseveerd, en UD.H. zal worden uitgenoodigd uwe gelukwenschen aan te bieden in de groote zaal Tai-no na het Corps diplomatique en den vertegenwoordiger van Keizer Chuen-Toung. Ik ben door den President aangewezen, om U binnen te leiden en U tot tolk te dienen.

Uwe afwezigheid zou den President zeer spijten. Ik heb ook vernomen, dat UD.H. de eenige vertegenwoordiger van een godsdienst is, die de eer van een uitnoodiging geniet.

Aanvaard, Monseigneur de uitdrukking mijner gevoelens van eerbied.

R. Lou-Tseng-Tsiang.