is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 64, 1914, no 379-384, 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gld.

Transport: 906.80

Waspik, overleden te ’s-Hertogenbosch, een legaat van 100.—

Door bemiddeling van de Directie der Drukkerij v. h. R. K. Jongensweeshuis te Tilburg, uit Grave Missiehuis van de H. Familie tot vrijkooping van een slaafje of slavinnetje, te noemen bij ’t Heilig Doopsel Donatus of Donata ' 25.—

Door bemiddeling van de Directie der Drukkerij v. h. R. K. Jongensweeshuis te Tilbmg van de opbrengst van oude postzegels 25.

Door bemiddeling van den Eerw. Frater Justinus, Procurator a) van de Kweekschool Fraterstraat ƒ 10; en b) van het Fraterhuis Gasthuisstraat ƒ55.20 te zamen 65.20

Een gift ten voordeele van het Genootschap der H. Kindsheid gegeven door een Zelatrice, die dezer dagen is overleden. Spreuk; „Den blijmoedigen gever heeft God lief” Schaik 200.

Aan kleine giften 2.82®

Uit het legaat van wijlen den Zeer Eerw. Heer Habraken, in leven Pastoor te Gasteren over 1913 255.

Als nog de verschillende bijdragen uit de parochiën, waar het Genootschap nog niet is opgericht:

Steensel en Knegsel 16.—

Katwijk en Klein-Linden 23.—

Oostelbeers, waaronder ƒ45.50 aan giften 77.30

Kasteren 1.50

Beugen 29.27

(over 1912 33.60

Oeffelt

(over 1913 36.30

Dorplein 60.50

Totaal 1857.30