is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 64, 1914, no 379-384, 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,Beien en doodt men de pasgeboren meisjes. De reden van zulk „een verkeerd handelen ? Als voorwendsel tot het bedrijven van „die misdaad dient het groote aantal kinderen, inzonderheid der „meisjes,... de armoede. Men schijnt niet te weten dat een talrijk „nakroost ’s menschen geluk is, volgens het spreekwoord: „negen „zonen, twee dochters, zeven zonen, acht schoonbroeders”. Een „talrijk gezin hebben moest derhalve geen oorzaak van droefenis „zijn. Uit kloeke ouders worden zonen en dochters geboren. „Hoe kan nu de geboorte van een dochter u bedroeven ? Weet „ge dan niet dat de Hemel geen enkelen menseb laat geboren „worden zonder doel, en dat het uitmoorden van een dochter het „verkrijgen van een zoon bemoeilijkt ? Ik ben te weten gekomen „dat ge bijna alle pasgeboren meisjes van het leven berooft. „Die misdaden ontsteken ’s hemels toorn tegen u. Het is mijn plicht „u te waarschuwen dat er weeshuizen bestaan tot bescherming der „meisjes. Indien na bekendmaking van dit bevel nog kindermoord „wordt bedreven, zal ik onverbiddelijk straffen !”

In bovenstaand edict wordt van de oorzaken gewaagd die tot kindermoord in China aanleiding geven : het groote aantal kinderen, met groote armoede gepaard. Inderdaad, hoewel de kindermoord helaas ook in de rijke familiën plaats heeft, gehenrt hij toch het meest in de arme gezinnen, en wordt daarom vooral in de minder welvarende zuidelijke provinciën aangetroffen. Daarbij voegt zich het te krachteloos optreden van ’t openhaar gezag. Doch de voornaamste oorzaak mag men wel hierin erkennen dat de Chineesche heidenen de menschelijke waardigheid te gering schatten. In hun oogen is vaak de vrouw slechts een duur en ten slotte nutteloos voorwerp. „Een zeerhoofdige dochter moet over den muur worden geworpen, een zeerhoofdige zoon kan zijn moeder nog voeden”, zegt een Chineesch spreekwoord.

De middelen om die afgrijselijke gewoonte tegen te gaan zijn voorzeker o. a. de stoffelijke verbetering, doch vooral de zedelijke verheffing van ’t Chineesche volk. Dat aan een en