is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 64, 1914, no 379-384, 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

braafsten en vlugsten uit, en hebben zij een misslag bedreven, dan is het hun grootste straf, dat ze bij hun heurt om de Mis te mogen dienen, overgeslagen worden. Zeker kost de opvoeding van die kinderen wat geld, en als ’t er veel zijn, zelfs véél geld, maar het Genootschap der Heilige Kindsheid, dat zooveel millioenen leden telt, helpt hem die moeilijkheid te boven te komen. Van dat schoone Genootschap ben jullie toch allemaal niet alleen lid, maar ij verig lid ? Of zoo dat niet is, zorg dan, dat je het gauw wordt, opdat je ook iets moogt bijdragen om je ongelukkige heidensche broertjes in China en andere ongeloovige landen den waren God te leeren kennen en liefhebben, zooals het liedje zegt:

„O Maria, help ons bidden

Tot het Kindje Jezus zoet,

Dat de kindertjes der heid’nen

Ook erkennen ’t hoogste Goed;

Dat ze in Jezus’ Naam gelooven

Eens gelukkig zijn hierboven.”

Denkt er ook om, gij kleine weldoenertjes, dat die bekeerde heidensche kinderen eiken dag voor u bidden. Wie weet, hoeveel gunsten en genaden dat gebed reeds over u en uw lieve ouders afgetrokken heeft. Want al wat je voor die arme kindertjes doet, doe je aan het Kindje Jezus zelf. Hij heeft immers gezegd : „Al wat gij aan de minste der mijnen doet, heht gij aan Mij gedaan.” Denkt daar dikwijls aan en laat je ijver niet verflauwen. Hoeveel van die vroeg gestorvenen, die vóór hun dood nog het geluk hadden gedoopt te worden, zijn nu Engeltjes in den Hemel en beseffen, hoeveel zij aan u te danken hebben. Dat zijn nu allemaal je voorsprekertjes bg Onzen Lieven Heer, en ze doen je zooveel goed als ze maar kunnen. O, wat is het aangenaam en verblijdend, daar bij tijd en wijl eens aan te denken!