is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 65, 1915, no 385-390, 1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jaargang,

N» 385

Centrale Raad.

De HoogEerw. Heer Mgr. R. de Teil, directeur-Generaal der H. Kindsheid, schrijft ons het volgende :

Ik heb de eer U te herinneren aan de op handen zijnde sluiting van ons boekjaar.

Gemakkelijk zult ge U rekenschap geven van de moeilijkheden, die wij doormaken en van den angst, die onze missionarissen, en met reden, bezielt.

Zeer edelmoedige landstreken, in Frankrijk en omliggende Staten, zullen, naar ik vrees, in de onmogelijkheid zijn, ons hunne aalmoezen te doen toekomen In hoevele andere landen zullen die aalmoezen minder geworden zijn!

Het is dus noodig, dat de reeds ingekomen gelden, zoodra mogelijk worden opgezonden, en dat de ontvangst der nog niet ingekomen bijdragen zoodra mogelijk plaats hebhe.