is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 65, 1915, no 385-390, 1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN GROEPJE UIT DE PROCESSIE DER H. KINDSHEID TE OOSTERHOUT. (NB.)

Wat staat er die H. Elisabeth zoo fier en toch zoo goedig te midden harer pages en dienstboden I Zij heeft den schoot vol bloemen en een guitige page houdt haar sleep op, terwijl een tweede haar schild voert als een echte schildknaap. Twee anderen staan beschermend terzijde, ieder oogenblik gereed het blanke rapier te trekken, om hunne meesteres en omgeving te verdedigen. Maar kinderen, wat hebt ge in uw karebiesjes of spoormandjes ? Zeker gaven voor de armen ? Nu, dan zijn uw karebiesjes ook gevuld met rozen; want wat ge voor den naaste doet, dat zijn bloempjes, die ge voor uw kroon in den hemel verzamelt.

Wat zou ik graag dat groepje eens in werkelijkheid gezien hebben, in al zijn geuren en kleuren ! ’t Is nu al zoo mooi in zijn beminnelijken eenvoud op het papier. Zorgt, dat ge eenmaal zoo dicht bij de H. Elisabeth in den hemel moogt zijn, als ge ’t nu waart in de processie. En gij, H. Elisabeth, landgravin van Thuringen, dochter van den koning van Hongarije, blijf de heilige gelijk, die gij zoo mooi voorstelt. Blijf