is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 65, 1915, no 385-390, 1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is om in de jeugdige zielen de schoonste deugden, vooral naastenliefde en geloofsijver, aan te kweeken.

Z. H. keurde het zeer goed, dat dikwijls aan het hoofd der Annalen de drie gewichtige Pauselijke Documenten gedrukt worden nl. van 7 December 1913, van 13 September 1914 en van 8 Februari 1915, waarin de verlangens van Z. H. zoo duidelijk worden uitgedrukt.

Met het levendigste verlangen, alle Katholieke kinderen leden te zien van het godvruchtig en allerheilzaamst Genootschap der H. Kindsheid, wat wonderbaar zal bijdragen tot hunne goede opvoeding en over hunne familiën de beste hemelsche gunsten zal aftrekken, geven Wij hun en hunne teerbeminde ouders van ganscher harte den Apostolischen zegen.

Uit het Vaticaan, 7 Deo. 1913.

f Pius X P.P.

Wij maken den wensch, uitgesproken door onzen betreurden voorganger, heiliger gedachtenis, tot den onzen. wenschen het getal leden van het Genootschap der H. Kindsheid te zien toenemen, en van ganscher harte verleenen Wij den Apostolischen zegen aan den verdienstelijken Directeur-Generaal van het belangrpk Genootschap en aan al degenen, die zijn ijver zullen steunen.

Uit het Vaticaan, 13 Sept. 1914

Benedictus XV. P.P.

Uittreksel vcin een brief van ZEin. Kardinuül Gaspcirrij Staats-Secretaris, aan de Kardinalen en Bisschoppen van de Vereenigde Staten en Canada.

Staats Secretariaat.

Vaticaan,

9 Jan. 1915.

De H. Vader heelt niet nagelaten, zijn levendig en uitdruk-