is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 65, 1915, no 385-390, 1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De wilde, woeste rakkertjes veranderen zienderoogen, als het nieuwe sap waarmee ze worden ingeënt, begint te werken .. . niet dat we ze daarvoor inspuitingen geven, maar als ze geënt worden op den boom van ’t Christelijk geloof. Door de deur van bet Doopsel komt Christus in ben, en zijn ze eenmaal op dien boom geënt, dan voltooit de Heer bet werk der verandering door de H. Communie. Het is hoogst belangwekkend dat na te gaan. Gelijk de wespen in bet vuur der landbewoners een voor een worden doodgemaakt als ze uit bet nest komen, zoo begint de wespenzwerm der driften eerst te brommen, maar in bet goddelijk vuur worden ze een voor een verteerd en doodgemaakt. Dan komt er kalmte.

Daarna wordt bet Cbristensap overvloediger, de ommekeer gaat verder en verder, en op die plantjes, gegroeid op beidenscben bodem, vertoonen zich weldra knopjes, die opengaan als mooie Christelijke bloemen. Dat is bet werk der H. Communie. De geest wordt verlicht, bet geweten ontwaakt en wordt gevormd, de oogen gaan open en bet hart wordt gereinigd.

Sinds acht maanden, dat mijne Cherubijntjes gedoopt zijn en geregeld de H. Communie ontvangen, ben ik getuige van een onwenteling, een ommekeer, die wel langzaam is, maar tastbaar voor iedereen.

Vóór dië acht maanden, waren bet kleine machientjes, die rgst kauwden. Na dien tijd is de rijst bun nog wel onmisbaar, maar ’t is toch niet meer ’t voornaamste in bun leven. De ziel is los gekomen en die weet langzamerhand bet lichaam in bedwang te bonden.

Oordeelt zelf

Gisteren was ik in m’n tuin. Ik bezag m’n oranjeboomen, die door de aanhoudende droogte begonnen bun bloesem te